Potřebuji vyřídit

Nakládání s komunálním odpadem

1. Základní informace k životní situaci

Statutární město Liberec provozuje systém odpadového hospodářství na základě vyhlášky č. 6/2021, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového hospodářství a nakládání se stavebním a demoličním odpadem ve statutárním městě Liberec, který je pro obyvatele města závazný.

Právnické osoby včetně podnikajících fyzických osob nejsou do obecního systému zapojeny.

 • Každá právnická osoba si tak své odpadové hospodářství musí zajistit ve své vlastní gesci. Je zakázáno zneužívání obecního systému právnickými osobami.

Statutární město Liberec disponuje samostatným tématem odpadového hospodářství na Mapovém serveru Marushka.

Společnosti zajišťující obecní systém odpadového hospodářství:

FCC Liberec, s.r.o.

 • Pravidelný výsyp nádob
 • Provoz sběrného dvora v Ampérově ulici
 • Provoz sběrného místa v Londýnské ulici

DIMATEX CS, spol. s r.o.

 • Pravidelný výsyp nádob na textil

ASEKOL a.s.

 • Pravidelný výsyp nádob na elektroodpad
 • Kolektivní systém sběru elektrozařízení

ELEKTROWIN a.s.

 • Kolektivní systém sběru elektrozařízení

EKOLAMP s.r.o.

 • Kolektivní systém sběru osvětlovacích zařízení

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

 • Provoz sběrného místa v ulici Dr. Milady Horákové

VÝKUP SUROVIN LIBEREC s.r.o.

 • Provoz výkupny v Doubské ulici

Marcel Johan

 • Provoz výkupny v Kubelíkově ulici

PRAGOMETAL recycling s.r.o.

 • Provoz výkupny v ulici U Stadionu

ZO ČSOP Kateřinky

 • Provoz sběrného dvorku v Kateřinské ulici

ZO ČSOP Armillaria

 • Provoz sběrného dvorku v Rovné ulici

DDM Větrník

 • Provoz sběrného dvorku v Riegrově ulici

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zpravidla poplatník, tj. každý obyvatel nemovitosti, který na určené adrese tvoří odpad a který je také k tvorbě odpadu přihlášen, viz Životní událost – Odpady - místní polatek. Dále jsou oprávněnými osobami vlastníci nemovitostí na území statutárního města Liberce (fyzické i právnické osoby, SVJ, družstva atp.) nebo jejich zástupci (zejména správci budov).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Komunální odpad se dělí na čtyři základní skupiny:

 • směsný komunální odpad,
 • využitelné složky komunálního odpadu,
 • objemný odpad,
 • nebezpečný odpad.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Je zbylý komunální odpad po vytřídění všech využitelných složek (sklo, papír, plasty, nápojové kartony, textil, biologicky rozložitelný odpad, kovy, jedlé oleje a tuky), objemných odpadů a nebezpečných odpadů.

Odkládá se do:

 • typizovaných sběrných nádob (popelnice a kontejnery) pro individuální nebo společný sběr více uživatelů,
 • sběrných pytlů při prováděném pytlovém sběru,
 • odpadkových košů, do kterých lze odevzdávat drobný směsný odpad, cigaretové nedopalky, psí exkrementy apod.,
 • sběrného dvora.

VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mezi využitelné složky komunálního odpadu patří sklo, papír, plasty, nápojové kartony, textil, biologicky rozložitelný odpad, kovy, jedlé oleje a tuky.

Odkládají se do:

 • zvláštních sběrných nádob pro jednotlivé složky umístěných na určených stanovištích, barevně, objemově a nápisem odlišených dle typu sbírané složky,
 • sběrného dvora a sběrných míst.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec (pracoviště Liebiegova vila)

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • osobně na adrese: Jablonecká 41/27, pracoviště Liebiegova vila
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.
 • telefonicky: 485 243 456

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady nejsou vyžadovány.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Viz Životní událost – Odpady - místní poplatek

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V některých případech například spoluvlastníci nemovitosti apod.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Fyzické osoby mají následující povinnosti:

 • při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti,
 • odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou,
 • komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v Čl. 3 vyhlášky č. 6/2021, je zakázáno odkládat do sběrných nádob na tříděný odpad jiné odpady, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny,
 • směsný odpad odkládat pouze do sběrných nádob určených pro příslušnou nemovitost, kde fyzické osoby odpad vyprodukovaly, nebo do označených pytlů v rámci pytlového svozu,
 • plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
 • neodkládat odpady mimo sběrné nádoby,
 • neodkládat do sběrných nádob určených na směsný odpad žhavý popel, stavební a demoliční odpad, využitelné složky komunálního odpadu a nebezpečný odpad.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Mapový server Marushka

Aplikace hlášení závad

Statistické údaje na Dashboardu

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 541/2020 Sb., o odpadech,
 • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového hospodářství a nakládání se stavebním a demoličním odpadem

13. Jaké jsou související předpisy

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky spojené s nakládání s komunálním odpadem nejsou stanoveny.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zejména sankce za tvorbu černých skládek

16. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze zažádat o nádobu na směsný komunální odpad?

 • Občan podá žádost, v níž uvede, čeho se žádost konkrétně týká (přidělení nádoby, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu počtu nádob k počtu obyvatel domu), uvede adresu a zpětný kontakt.
 • Žádat lze prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, písemně i osobně.
 • U prvotních přistavení nové nádoby se žádost podává písemně  v budově Nového magistrátu na přepážkách 22, 23.
 • Nádoba se zpravidla přistavuje k dané adrese, je označena číslem popisným a slouží všem poplatníkům za odpad, kteří jsou na dané adrese přihlášeni ke tvorbě odpadu.
 • Nádobu přistavuje svozová společnost.
 • Jako dostatečný objem nádoby na směsný komunální odpad je brán vnitřní objem nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při frekvenci svozu odpadu a při počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit směsný odpad vznikající při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby nebo nádob. Obecně se využívá objemu 30 litrů na osobu a týden.
 • Svoz nádoby zajišťuje svozová společnost, která je smluvním partnerem statutárního města Liberce. Nádoba musí být v době výsypu přístupná a k dispozici u kraje komunikace. Pracovníci svozové společnosti nemohou bez souhlasu majitele vstupovat na soukromé pozemky.
 • V městské památkové zóně mohou být nádoby vystavené pouze v den výsypu.
 • V oblastech, kde technické parametry komunikace neumožňují průjezd vozidla zajišťujícího svoz komunálního odpadu u jednotlivých objektů, je možné po dohodě svozové společnosti a statutárního města Liberce vytvořit stálé nebo přechodné stanoviště.

Na koho se obrátit v případě nepřistavení nebo nevyvezení nádoby?

 • Pokud se svoz nádoby neuskuteční v obvyklém termínu, je nutné tuto skutečnost telefonicky nahlásit na odbor ekologie a veřejného prostoru na číslo 485 243 456 nebo přímo na svozovou společnost FCC Liberec, s. r. o. na číslo 485 213 020, kde bude sdělen důvod neuskutečněného svozu, popřípadě zajištěn dodatečný svoz.
 • Mezi nejčastější důvody patří – nesjízdnost komunikace v zimním období, zaparkovaná auta, stavební práce, přerostlá zeleň apod.
 • Zpravidla se svozová společnost snaží výpadky dojíždět v následujících dnech, proto je nutné ponechat nádoby přístupné.
 • Pokud v dohodnutém termínu nebude k domu přistavena nádoba na odpad, je nutné se telefonicky obrátit na odbor ekologie a veřejného prostoru.

Na koho se obrátit v případě ztráty, poškození nebo změny velikosti nádoby?

 • Mezi nejčastější důvody patří – nádoba spadla do svozového vozu, nádobu odebral či vyměnil odbor ekologie a veřejného prostoru, nádobu někdo zcizil.
 • Pokud dojde ke ztrátě či výměně velikosti nádoby u domu, je možné tuto skutečnost nahlásit odboru ekologie a veřejného prostoru na čísle 485 243 456 nebo přímo svozové společnosti FCC Liberec, s. r. o. na čísle 485 213 020. Odbor ekologie a veřejného prostoru provádí kontroly nádob na odpad vůči počtu přihlášených osob v průběhu celého roku. Při zjištění změny pak automaticky zadává změny velikostí nádob, aby odpovídaly počtu přihlášených poplatníků. V případě, že odebrání či změnu nádoby neinicioval odbor ekologie a veřejného prostoru, pak zajistí dodání nádoby nové.
 • V případě zájmu o přehodnocení stavu počtu nádob ku počtu obyvatel domu, je třeba kontaktovat odbor ekologie a veřejného prostoru na čísle 485 243 456, který prověří, zda přistavené nádoby odpovídají, popř. zajistí jejich navýšení.
 • Pokud dojde k poškození nádoby u domu, nahlásí se tato skutečnost odboru ekologie a veřejného prostoru na čísle 485 243 456 nebo přímo svozové společnosti FCC Liberec, s. r. o. na čísle 485 213 020, kteří zajistí výměnu nádoby na novou.

Doporučení odpadového hospodáře:

 • Snížit obecnou spotřebu
 • Důsledně třídit využitelné složky komunálního odpadu
 • Využitelné věci darovat charitě, dalším občanům prostřednictvím portálu Nevyhazuj to, Nábytkové bance a v případě funkčním elektrospotřebičů skrze Jsem zpět
 • Nakupovat lokálně od místních výrobců a farmářů či v bezobalových prodejnách
 • Využívat látkové pleny
 • Kompostovat biologicky rozložitelný odpad

Co patří do barevných nádob?

Stanoviště barevných nádob jsou centrální a slouží pro obyvatele v nejbližší lokalitě. Jejich poloha je k nahlédnutí na mapovém portále:

Následující ukázky znázorňují druh nádoby a typ sbíraného odpadu. Zeleně jsou vyznačeny odpady, které do nádoby patří, červeně pak takové, které do ní nepatří. Čísla a zkratky uvedené jsou označení obalů, které lze do nádob odevzdávat.

Mezi další specifické nádoby, do kterých lze ukládat některé složky využitelného odpadu, se řadí velkoobjemové podzemní kontejnery. Tyto kontejnery jsou umístěné v následujících lokalitách:

 • nám. Českých bratří
 • nám. Sokolovské
 • nám. Sukovo
 • ul. Zámečnická

Doporučení odpadového hospodáře:

 • V prvé řadě je vhodné se zamyslet, zdali se množství nakoupených potravin skutečně spotřebuje, průměrná rodina vyhodí do koše až 100 kg potravin ročně.
 • Vhodné je využívat kohoutkovou vodu než balenou.
 • Raději kupovat větší balení, než více menších.
 • Využívat vratné a opakovatelně využitelné obaly, sáčky nebo tašky.
 • Papírové krabice je vhodné rozložit, aby nezabíraly tolik místa.
 • Pro redukci papírového odpadu lze odmítnout poskytování reklamních letáků do schránek.
 • Plastové lahve, plechovky nebo nápojové kartony je vhodné také sešlápnout, aby nezabíraly tolik místa.
 • Větší množství využitelného odpadu je lepší odvézt do sběrného dvora.
 • Je zakázáno odkládat cokoliv vedle nádob!

Kam s biologicky rozložitelným odpadem?

Biologicky rozložitelný odpad je složka komunálního odpadu, která podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu, jedná se zejména o odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností rostlinného původu.

V rámci obecního systému odpadového hospodářství lze bioodpad odkládat následovně:

Doporučení odpadového hospodáře:

 • V prvé řadě je vhodné se zamyslet, zdali se množství nakoupených potravin skutečně spotřebuje, průměrná rodina vyhodí do koše až 100 kg potravin ročně.
 • Pokud je k dispozici větší zahrada, lze uvažovat o zřízení kompostu nebo umístění domácího kompostéru, který pomůže přeměnit odpad na kvalitní substrát pro další využití na zahradě.

Kam s jedlými oleji a tuky?

Jedlé oleje a tuky jsou specifickým odpadem, který lze dále recyklovat. Použité jedlé oleje a tuky je nutné odevzdávat v uzavřených plastových lahvích.

Odkládají se:

 • do zvláštních sběrných nádob umístěných v ulicích města
 • při mobilním svozu nebezpečných odpadů (2x ročně, jaro a podzim).

Doporučení odpadového hospodáře:

 • Jedlé oleje a tuky nepatří do kanalizace, mohou jí snadno ucpat a způsobit velké materiální škody.

Kam s vysloužilými elektrozařízeními?

Vysloužilá elektrozařízení spadají do speciální kategorie výrobků s ukončenou životností. Dělí se na následující kategorie:

 • zařízení pro tepelnou výměnu (např. chladničky, mrazničky, klimatizace),
 • obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky (např. monitory, televize, tablety, notebooky, čtečky knih),
 • světelné zdroje (např. zářivky, výbojky, LED diody),
 • velká zařízení (např. pračky, myčky, trouby),
 • malá zařízení (např. svítidla, hračky, nástroje, konvice, rádia),
 • malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. mobilní telefony, klávesnice, sluchátka),
 • baterie a akumulátory.

Mimo výrobců a obchodníků lze tyto výrobky odevzdávat také v rámci obecního systému odpadového hospodářství následovně:

Vysloužilá elektrozařízení je nutné odevzdávat v kompletním stavu!

Doporučení odpadového hospodáře:

 • Před vyhozením nefunkčního spotřebiče je vhodné poohlédnout se po opravnách.
 • I starý funkční spotřebič může ještě pomoci v programu Jsem zpět.

Kam s objemným odpadem?

Objemný odpad je komunální odpad, který pro své rozměry nemůže být ukládán do sběrných nádob na směsný odpad. Mezi objemné odpady patří např. nábytek, koberce, lina, sanitární keramika ad.

Objemné odpady lze odevzdat následovně:

Velkoobjemové kontejnery jsou v ulicích města přistavovány dle harmonogramu zveřejněného ve Zpravodaji a na webových stránkách města vždy na jaře a na podzim. Vzhledem k omezenému počtu kontejnerů se jednotlivá místa mohou měnit tak, aby se postupně dostalo na všechny obyvatele.

Doporučení odpadového hospodáře:

 • Funkční a použitelné věci lze předat někomu dalšímu prostřednictvím aplikace Nevyhazuj to nebo potřebnému prostřednictvím Nábytkové banky.
 • Při pohybu na sběrném dvoře nebo ve sběrných místech je třeba dodržovat pokyny obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti.
 • Pro větší vyklízecí akce (např. pozůstalosti nebo celého bytového domu) je doporučováno objednat si kontejner samostatně přímo u svozové společnosti dle stanoveného postupu.
 • Při využívání velkoobjemových kontejnerů je vhodné nábytek rozložit na menší díly, aby nezabíral tolik místa.
 • Je zakázáno odkládat cokoliv vedle kontejneru!

Kam s pneumatikami?

Nakládání s pneumatikami podléhá, podobně jako u vysloužilých elektrospotřebičů, zpětnému odběru. Místem odevzdání starých pneumatik jsou zpravidla pneuservisy a obchodníci s pneumatikami.

V rámci obecního systému odpadového hospodářství však mohou obyvatelé odevzdat pneumatiky bez disků následovně:

Kam se stavebním a demoličním odpadem?

Mezi nejčastější stavební a demoliční odpad z domácností patří beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfalt, znečištěné dřevo, směsi stavebních odpadů, kabely a zemina. Tento druh odpadu není odpadem komunálním a je zpoplatněn dle platných ceníků daného zařízení.

V rámci obecního systému odpadového hospodářství však mohou obyvatelé odevzdat stavební a demoliční odpad následovně:

Doporučení odpadového hospodáře:

 • Fyzické osoby jsou povinny stavební odpad třídit a odstranit z nich nebezpečné a využitelné složky.
 • Při převozu je dobré mít stavební suť zabezpečenou tak, aby nedošlo ke znečišťování životního prostředí.
 • Při pohybu na sběrném dvoře nebo ve sběrných místech je třeba dodržovat pokyny obsluhy a dbát zvýšené opatrnosti
 • Pro větší vyklízecí akce (např. pozůstalosti nebo celého bytového domu) je doporučováno objednat si kontejner samostatně přímo u svozové společnosti dle stanoveného postupu.

Kde se nalézají sběrný dvůr a další sběrná místa a co v nich lze odevzdat?

Sběrný dvůr, sběrná místa a výkupny tvoří páteř obecního systému odpadového hospodářství. Do těchto zařízení lze zdarma, za úplatu nebo za výkup odevzdat určité druhy odpadu komunálního odpadu.

Lokalizace jednotlivých zařízení je k dispozici na mapovém serveru.

Jak se uklízí veřejné prostranství a kdo zajišťuje svoz odpadkových košů?

Veřejný prostor je z hlediska jeho údržby a úklidu obsáhlá činnost, na jejíž plnění se ve statutárním městě Liberci podílí několik organizací. Uklízí se pozemky ve vlastnictví statutárního města Liberce v pravidelném i nahodilém režimu. Interval pravidelných úklidů může být různý dle intenzity tvorby nepořádku v daném místě, ročním období a kapacitě pracovníků úklidu. Nahodilé úklidy jsou prováděny zejména na základě průběžných kontrol koordinátorů úklidů a zjištěných nepořádků, případně na základě žádosti nebo podnětu obyvatel.

ÚKLIDY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Veřejná prostranství se dělí na různorodé části, o které se starají pracovníci několika společností.

Úklid kontejnerových stanovišť:

 • zajišťuje svozová společnost FCC Liberec, s.r.o.,
 • úklid je prováděn pravidelně, při namátkovém zjištění nepořádku i na žádost,
 • úklid provádí specializovaní pracovníci vybavení technikou se sklopným kontejnerem, není prováděn pracovníky standardního svozu nádob.

Úklid komunikací, chodníků, schodišť apod.:

 • zajišťují Technické služby města Liberce, p. o.,
 • úklid je prováděn pravidelně na základě operačních plánů, při nahodilém zjištění nepořádku i na žádost,
 • úklid je prováděn strojním i ručním sběrem.

Úklid travnatých ploch a parků:

 • zajišťují Komunitní práce Liberec, o. p. s. (sídliště Doubí, Vesec, Kunratická, Králův Háj, Broumovská, Staré a Nové Pavlovice, Ruprechtice, dále cyklostezka u fotbalového stadionu, oblast kolem přehrady),
 • zajišťují Technické služby města Liberce, p. o. (vše ostatní),
 • úklid je prováděn pravidelně na základě operačních plánů, při nahodilém zjištění nepořádku i na žádost,
 • úklid je prováděn ručním sběrem do pytlů, které jsou odváženy hromadně z určených stanovišť.

Seč a hrabání listí:

 • zajišťují Technické služby města Liberce, p. o.,
 • úklid je prováděn pravidelně na základě harmonogramu prací.

VÝSYP ODPADKOVÝCH KOŠŮ

Ve veřejném prostoru se nachází přibližně 1 300 kusů odpadkových košů různých tvarů a barev. Některé koše nejsou ve vlastnictví statutárního města Liberce, nýbrž provozovatelů obchodů nebo veřejných institucí, které se v lokalitě nachází.

Výsyp košů:

 • spravují Technické služby města Liberce, p. o.,
 • technicky výsyp zajišťuje společnost FCC Liberec, s. r. o.,
 • výsyp je prováděn pravidelně na základě operačního plánu,
 • součástí výsypu je také úklid drobného odpadu v bezprostředním okolí koše.

Při zjištění nepořádku ve veřejném prostranství je nejjednodušší jeho nahlášení pomocí mobilní aplikace Hlášení závad. Pokud se bude nacházet na pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberce, bude následně odstraněn.

Doporučení odpadového hospodáře:

 • V případě zapojení dobrovolníků a jejich skupin do úklidu veřejného prostranství je vhodné kontaktovat odbor ekologie a veřejného prostoru (telefon 485 243 451) pro zajištění technické pomoci, která je pro tento účel poskytována.
 • Při nálezu použitých injekčních stříkaček je dobré zavolat strážníky Městské policie Liberec, kteří jsou vybaveni na jejich bezpečnou likvidaci.
 • Životnímu prostředí zajisté pomůže, pokud obyvatelé domů dbají na jeho okolí a nečekají na pracovníky úklidu.
 • Majitelé psů mají povinnost sbírat exkrementy po svých mazlíčcích.
 • Do odpadkových košů patří drobný komunální odpad, cigaretové nedopalky nebo psí exkrementy.

Jak se řeší černé skládky?

Ačkoliv se statutární město Liberec snaží černým skládkám předcházet nebo je co nejrychleji odstraňovat, není možné nepřetržitě kontrolovat veškerý veřejný prostor. Velkou pomocí jsou tak samotní občané, kteří mohou upozornit na nekalé nakládání s odpady.

Nejjednodušší nahlášení závady je možné provést pomocí mobilní aplikace Hlášení závad.

Po nahlášení černé skládky se postupuje následovně:

 • prověření místa nálezu,
 • zjištění pachatele,
 • v případě jeho zjištění, je zahájeno správní řízení,
 • pokud není pachatel zjištěn, řeší se vlastnictví pozemku,
 • v případě, že pozemek vlastní statutární město Liberec, je skládka odstraněna,
 • v případě, že pozemek nevlastní statutární město Liberec, je podnět předán k dalšímu řešení Odboru životního prostředí Magistrátu města Liberce, který dále postupuje dle právních předpisů.

Doporučení odpadového hospodáře:

 • Pro zajištění lepšího stavu životního prostředí nesmí být lidé vůči němu lhostejní.
 • V mobilní aplikaci Hlášení závad lze nahlásit i jiné podnět týkající se odpadového hospodářství (poškozený koš, vysypaná popelnice, nedostatečný počet nádob apod.).
 • Statutární město Liberec podporuje dobrovolnické úklidové akce, v případě zájmu je možné se obrátit na odbor ekologie a veřejného prostoru.

17. Další informace

Jak správně třídit odpad a co se s ním dále děje je možné zjistit na webové stránce Jaktřídit.cz.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

Viz Životní událost – Odpady - místní poplatek

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor ekologie a veřejného prostoru

Kontaktní osoba:

 • Ing. Michal Vinař, referent odboru ekologie a veřejného prostoru, tel. 485 243 451,
 • e-mail: vinar.michal@magistrat.liberec.cz
 • Michaela Bělinová, referent odboru ekologie a veřejného prostoru, tel. 485 243 456,
 • e-mail: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 22. 06. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Nádoba na odpad - žádosti a oznámení

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...