Potřebuji vyřídit

Závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje

1.    Základní informace k životní situaci

  • Závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být umístěn zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (např. kotle na spalování paliv o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, zpracování dřeva o celkové projektované spotřebě materiálu nižší 150 m3 za rok, pražírny kávy o celkové projektované kapacitě nižší než 1 t za den, chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nižší než 5 t, přestříkávání vozidel s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel nižší než 0,5 t za rok, čerpací stanice a zařízení na skladování motorové nafty).
  • Žádost o závazné stanovisko lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor stavby, případně jeho zmocněnec.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K podání žádosti o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  je možné využít formulář dostupný na webových stránkách města Liberec.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

  • Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00–17:00)

Písemně:

  • Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář, případně plnou moc k zastupování.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

13.      Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

Žádost o závazné stanovisko lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 9. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...