Potřebuji vyřídit

Závazné stanovisko k nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty k terénním úpravám a k odstranění stavby

1.    Základní informace k životní situaci

  • Závazné stanovisko vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr.
  • Žádost o závazné stanovisko lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická, fyzická podnikající osoba, fyzická osoba - statutární zástupci, případně zmocněnci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K podání žádosti o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  je možné využít formulář dostupný na webových stránkách města Liberec.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

  • Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00–17:00)

Písemně:

  • Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář, případně plnou moc k zastupování.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

13.      Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Je však možné podat odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno a obsah závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

Žádost o závazné stanovisko lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

  • 9. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...