Potřebuji vyřídit

Podnět stavebnímu úřadu na porušení stavebního zákona

1. Základní informace k životní situaci

Pro základní orientaci v požadavcích stavebního zákona pro přípravu, provádění či užívání stavby doporučujeme nejprve se seznámit s užitečnými informacemi na webu zdejšího stavebního úřadu.

Podnětem se rozumí informace o skutečnostech, které by mohly představovat porušení povinností podle stavebního zákona a jsou impulzem k případnému zahájení řízení z moci úřední, v kompetenci výkonu státního a stavebního dozoru obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona.

Podnět je možné doručit jakýmkoliv způsobem Magistrátu města Liberec nebo přímo pracovníkům oddělení státního stavebního dozoru odboru Stavební úřad.

Jedná se o situaci, kdy zjevně existuje stav obecné stavby, ať už se jedná o nově budovanou nebo stávající (dokončenou) stavbu, který není v souladu s požadavky stavebního zákona, nebo činnost nějaké osoby, která protiprávní stav stavby způsobuje, udržuje nebo ho provádí anebo stavbu užívá v rozporu se stavebním zákonem. Nejedná se o záležitosti speciálních staveb, jako jsou stavby drah, letišť či vodních děl apod.

Stavební úřad je povinen každé zjištění o takové situaci prověřit a v případě důvodného podezření na porušení stavebního zákona zajistit řádné údaje pro vymezení předmětu a také okruhu účastníků správního řízení, ve kterém může vydat příslušná nařízení a rozhodnutí k zajištění nápravy. Tato nařízení či rozhodnutí je možné vydat jen v rozsahu působností a zmocnění stavebního úřadu podle stavebního zákona (stavební úřad nemá např. pravomoci rozhodovat o nápravě a náhradě škod, které vznikly dalším osobám například sousedům při provádění stavby v rozporu či bez stavebního povolení apod.).

Upozornění. Oddělení státního stavebního dozoru není orgánem vnitřní kontroly a není v jeho kompetenci kontrolovat postupy ostatních pracovníků odboru zejména při vyřizování žádostí o povolení staveb či územním rozhodování!

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K podání žádosti na stavební úřad je oprávněn jakýkoliv tuzemský i zahraniční subjekt způsobilý k právním úkonům a to i prostřednictvím zmocněnce.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Informaci o skutečnosti, o které podatel podnětu ví, nebo se domnívá, že je v rozporu se stavebním zákonem, může oznámit místně příslušnému stavebnímu úřadu a to jakýmkoli běžným způsobem a formou komunikace (telefon, mail, dopis, ústně, atd.). Odbor stavební úřad Magistrátu města Liberec vykonává působnost obecného stavebního úřadu na území statutárního města Liberec a obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice.

Pokud podatel podnětu požaduje informaci o řešení jeho podnětu, musí o to současně s podnětem výslovně požádat. Bez výslovné žádosti není stavební úřad povinen poskytovat žádné informace. Žádost (na rozdíl od vlastního podnětu) pak musí splňovat požadavky na podání podle § 37 správního řádu, zejména identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa doručovací), při podání e-mailem musí být žádost opatřena elektronickým podpisem, nebo musí být do 5 dnů potvrzeno ústně do protokolu, písemně nebo řádným podáním v elektronické podobě (datová schránka nebo mail s elektronickým podpisem).

Osobní údaje podatele podnětu stavební úřad neumožňuje třetím osobám zjistit nahlížením do spisové složky podnětu podle §38 správního řádu ani je nesděluje jako informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vyžádaná informace však obsahuje pouze sdělení podle § 42 správního řádu, to jest sdělení, že správní orgán správní řízení z moci úřední zahájil, nebo že neshledal důvody k jeho zahájení, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, pokud stav zjišťování ve 30 denní lhůtě umožní učinit takové závěry, v opačném případě (většinou) je poskytnuta alespoň informace o provedených opatřeních.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, oddělení státního stavebního dozoru.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, oddělení státního stavebního dozoru, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova Nového magistrátu), 1. patro, č. dveří 112 (podatelna stavebního úřadu)

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • Kdykoliv osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 (podatelna),
 • Pouze v  Po a St na podatelně stavebního úřadu
 • elektronicky datovou schránkou: ID 7c6by6u,
 • elektronicky e-podatelnou (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz
 • na e-mailovou adresu kteréhokoliv pracovníka oddělení státního stavebního dozoru

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání samotného podnětu na místě či na dálku není třeba zajišťovat žádné doklady, jen je vhodné co nejpřesněji lokalizovat a identifikovat stavbu a pozemek, kde k porušení stavebního zákona mělo dojít či dochází a co nejsrozumitelněji popsat skutečnost, ve které podatel podnětu spatřuje porušení stavebního zákona. Podatel podnětu může skutečné či předpokládané porušení stavebního zákona oznámit i anonymně a to i v případě, že oznámení provede ústně do protokolu na stavebním úřadě, kde může požadovat neuvádět v protokolu své jméno či informace, které by vedly k jeho identifikaci. Na zahájení řízení z moci úřední není právní nárok.

Pokud podatel podnětu žádá informaci o řešení jeho podnětu, musí to provést v souladu s požadavky správního řádu (§ 37 podání), to jest řádně se identifikovat a autorizovat svou žádost a to nejpozději do 30 dnů od podání podnětu. Podatel může žádost učinit přímo do protokolu o podání podnětu, nebo mohou požádat samostatně (samostatným podáním). Na doručení žádosti (ať už je součástí podnětu či samostatně) se vztahují požadavky správního řádu na řádné doručení správnímu orgánu podle § 37 správního řádu!

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Doporučený formulář oznámení podnětu stavebnímu úřadu.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podnět není žádostí, a proto se ve vztahu k podateli podnětu vztahuje jen 30denní lhůta k řádné žádosti o informaci.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků zahajovaných řízení je vymezován v souladu se stavebním zákonem podle zjištění stavebního úřadu v rámci předběžného šetření, nebo i dalších zjištění v průběhu zahájených řízení. Osoba podatele podnětu jenom z titulu oznamovatele porušení zákona není dotčenou osobou ani účastníkem těchto řízení.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné. V případě potřeby může stavební úřad předvolat kohokoliv, tedy i podatele podnětu, pokud ho zná, k podání vysvětlení.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podnět není žádost správnímu orgánu, proto vyřízení podnětu není správním řízením a tudíž se opravné prostředky neuplatňují. Na zahájení správního řízení z moci úřední nemá podatel podnětu právní nárok. 

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podatel podnětu nemá v přímé souvislosti s podáním podnětu či související žádosti, žádné specifické povinnosti podléhající sankci.

16. Nejčastější dotazy

Charakteristická podání:

A)    Oznamujeme, že pan XY si ve svém bytě provádí nové dveře v příčkách, přestože jsme si na schůzi společenství vlastníků odsouhlasili, že se v bytech nebudou provádět žádné stavební úpravy bez souhlasu ostatních spoluvlastníků. Protože jsme mu žádný souhlas neudělili, nemůže mít stavební povolení, takže žádáme o zákrok stavebního úřadu, aby mu práce zakázal.

B)    Soused si staví vedle svého RD novou garáž, přestože jsme nebyli účastníci stavebního řízení a neudělili jsme mu souhlas, takže se musí jednat o černou stavbu.

C)    Stavebník pan XY staví rodinný dům vyšší a větší než bylo naprojektováno v dokumentaci ke stavebnímu povolení (ohlášení), ke které jsme se vyjadřovali. Žádáme o prověření.

D)   Soused si provedl rekonstrukci střechy na kůlně umístěné na samé hranici s naší zahradou. Po opravě část oplechování střechy a okapní žlab přesahují na náš pozemek a svod ústí rovněž na naši zahradu a vyplavuje nám záhony. Žádáme, aby mu stavební úřad nařídil jejich odstranění.

E)    Soused si přestavěl garáž na velkou klempířskou dílnu, kde zámečnická firma se svými zaměstnanci vyrábí XY a hlukem z dílny ruší až do nočních hodin všechny obyvatele naší zahradní čtvrti tak, že není možno spát a nedostatek spánku může negativně ovlivnit zdraví zdejších obyvatel.

17. Další informace

Charakteristická podání jsou modelové příklady.

Podání A) a B) mají těžiště v občanskoprávní (soukromoprávní) rovině, kde se podatelé snaží vyřešit vzájemné spory prostřednictvím správního orgánu (tedy ve veřejnoprávní rovině) Tyto příklady popisují stavební činnosti, které již dnes většinou nevyžadují žádné povolení či jiné opatření stavebního úřadu, což velmi snižuje pravděpodobnost, že došlo k porušení stavebního zákona. Stavební úřad přesto takové podněty prověřuje, avšak v režimu nižší priority tak, aby zbytečně nevázal své omezené kapacity tam, kde skutečné řešení problému není v jeho kompetenci.
Podání C), D) a E) již obsahuje relativně konkrétní skutečnosti s vysokou pravděpodobností porušení stavebních předpisů a takové podněty jsou prověřovány v režimu vyšší priority. Podání E) v sobě skrývá i podnět pro jiný správní orgán (zejména orgán ochrany veřejného zdraví – hygienická stanice, popřípadě živnostenský úřad). V takovém případě je podnět postoupen i dalšímu správnímu orgánu a postup stavebního úřadu je s dalším správním orgánem koordinován.
Podání A), C) a D) obsahují výraz „žádost“, přesto nejsou stavebním úřadem vyřizovány jako žádost podle § 45 správního řádu, ale v souladu s ustanovením § 37 správního řádu je takové podání posouzeno podle skutečného obsahu jako podnět k zahájení řízení z moci úřední podle § 42 správního řádu. Zahájit řízení z moci úřední „na žádost“ správní řád nedovoluje. A protože například zahájení řízení o nepravděpodobném přestupku s jednou osobou jen z důvodu žádosti druhé osoby lze označit za zneužití pravomoci úřední osoby (řízení z moci úřední je v podstatě uplatnění vrchnostenské moci vůči konkrétní osobě), je logické, že stavební úřad musí každý jednotlivý podnět nejdřív alespoň elementárně posoudit a vyhodnotit a teprve následně začít uplatňovat své pravomoci. 

Rozsah tohoto prvotního posouzení je samozřejmě na uvážení stavebního úřadu a je obvykle volen na základě znalosti správního území, zkušeností, zvyklostí ale zejména podle předpokládané míry ohrožení veřejného zájmu chráněného stavebním zákonem, kde nejvyšší prioritou je vždy ohrožení života a zdraví osob. Naproti tomu motivy a požadavky či status podatele podnětu ani označeného subjektu nepatří mezi sledované priority nikdy.

Další užitečné informace naleznete zde.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Jak bylo uvedeno, velmi často je s podnětem na řešení zákonnosti podle stavebního zákona fakticky spojena problematika občanskoprávních sporů (a to jak v oblasti občanského soužití, tak i v podnikání). Pomineme-li skutečnost, že nejefektivnějším nástrojem řešení sporů je vzájemná dohoda znesvářených stran, je třeba vědět, že příslušným orgánem veřejné správy v oblasti občanskoprávní je příslušný zejména civilní soud. Z toho vyplývá, že je vhodná a žádoucí součinnost advokátů, nikoliv úředníků stavebního úřadu.
 • Podněty na speciální stavby vodních děl vyřizuje odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad.

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení státního stavebního dozoru

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 15. 07. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Formulář není stanoven.

Formuláře

F008 - Podání stížnosti nebo podnětu

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...