Potřebuji vyřídit

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - stavba lešení, zařízení staveniště, umístění kontejneru, placené vyhrazené stání a stání pro invalidní osoby, akce, přechodná a místní úprava provozu

1.    Základní informace k životní situaci

Povolení vydává odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad na úseku  místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec.

Na podatelnu statutárního města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněnou žádost
 • Doklady (návrh přechodného dopravního značení, doba trvání, popis dotčeného úseku komunikace, rozsah pracovního místa, objízdná trasa, situační nákres)

Na výzvu oddělení silničního a dopravního je nutné žádost případně doplnit.

Po obdržený příslušných závazných stanovisek a projednání s dotčenými orgány vydá silniční správní úřad rozhodnutí, popř. i stanovení přechodné úpravy provozu.

Požadované dokumenty:

Výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající.

Platný doklad totožnosti u fyzické osoby.

Správní poplatek.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická i právnická osoba (sám žadatel, zhotovitel i objednatel prací, nebo jeho právní zástupce na základě plné moci).

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost s předepsanými údaji, doložit potřebnými doklady, které jsou uvedeny v žádosti a podepsat oprávněnou osobou. Žádost včetně příloh možno zaslat  poštou, osobně přímo na podatelnu MML, prostřednictvím datové schránky nebo k předání přímo na odboru dopravy.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Nová budova magistrátu, 3. patro:

 • č. dv. 318 – pí. Ohnsorgová, pí. Coufalová, Bc. Bělohoubková
 • č. dv. 311 – Bc. Podhůrská

Úřední hodiny Po, St 8,00-17,00 hod., Út, Čt 8,00-16,00 hod. (objednaní klienti), Pá 8,00-12,00 hod. (objednaní klienti). Každý poslední pátek v měsíci je sanitární den. 

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad o totožnosti, výpis OR (právnická osoba), živnostenský list (fyzická  podnikající).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

vydání povolení ke zvláštnímu užívání  komunikace na dobu platnosti:

 • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
 • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
 • delší než 6 měsíců 1000 Kč 

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvláště složitý případ   

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec (dále Policie KŘ – DI).

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • v případě omezení silničního provozu doložit souhlas příslušného orgánu Policie KŘ – DI,
 • v případě silnic II. a III. třídy souhlas a podmínky majetkového správce  Krajské správy silnic Libereckého   kraje,
 • v případě nutnosti vyjádření dopravců a odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

K vydanému rozhodnutí  je možno se odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Liberec, oddělení silniční a dopravní.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle ust. § 42 (pořádková pokuta), dle ust. § 42a (přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby), dle ust. § 42b (správní delikty, kterých se dopustí  právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nedodržení termínu je třeba v dostatečném předstihu požádat o změnu rozhodnutí. Po skončení stavebních prací je třeba nahlásit ukončení prací správci komunikací, tj. statutárnímu městu Liberec, odboru správy veřejného majetku.

19.      Kontakty

Popis byl naposledy aktualizován

 • 05.05.2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...