Potřebuji vyřídit

Uložení inženýrských sítí a připojování nemovitostí a pozemních komunikací (podklady pro stavbu rodinného domu)

1. Základní informace k životní situaci

Nutnost existence projektové dokumentace (umístění stavby rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě).

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend – oddělení silniční a dopravní vydává dle ust. § 25, odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) rozhodnutí o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostním objektu a dle ust. § 10, odst. 1 a 4 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutí o připojení silnice, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace k silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení a o připojení sousední nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická  i právnická osoba (sám stavebník nebo jeho právní zástupce na základě plné moci).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost s předepsanými údaji a podepsat oprávněnou osobou, doložit projektovou dokumentaci (dále „PD“). Žádost včetně příloh je možné podat přímo u konkrétní pracovnice odboru dopravně správních agend, osobně na podatelně statutárního města Liberec, poslat poštou nebo elektronicky (datovou schránkou v příslušném formátu, el. podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz).

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Nová budova magistrátu, 3. patro:

č. dv. 318 – p. Coufalová, Ing. Hubáčková

č. dv. 311 – Bc. Podhůrská, p. Fričová

č. dv. 307 – Ing. Apková

Úřední hodiny Po, St – 8,00 – 17,00 hod., Út, Čt – 8,00 – 16,00 hod. (objednaní klienti), Pá – 8,00 – 12,00 hod. (objednaní klienti). Každý poslední pátek v měsíci je sanitární den.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Projektovou dokumentaci, v případě zastupování plnou moc, správní poplatek, výpis z obchodního rejstříku, vyjádření vlastníka dotčené komunikace (statutární město Liberec/Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace) a vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje – dopravního inspektorátu Liberec/Česká Lípa.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za připojení 500 Kč, správní poplatek za zvláštní užívání 1000 Kč, který je možný zaplatit hotově u příslušné pracovnice odboru dopravy MML (p. Fričová, Ing. Apková, Bc. Podhůrská, p. Coufalová, Ing. Hubáčková), složenkou nebo bankovním převodem.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, pokud si správní orgán musí vyžádat další stanoviska dotčených orgánů, nebo jde-li o zvláště složitý případ, tj. ve složitých případech do 60 dnů).

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku (v případě dotčení místních komunikací)
 • Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (v případě dotčení silnic II. a III. třídy)
 • Krajské ředitelství  policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec/Česká Lípa (dále Policie KŘ – DI).

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě povolení připojení:

 • prověření rozhledových poměrů
 • posouzení obalových křivek

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

13. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání (do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u odboru dopravně správních agend Magistrátu města Liberec).

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty – řeší přestupkové oddělení odboru dopravně správních agend Magistrátu města Liberec.

16. Nejčastější dotazy

Chtěli bychom stavět rodinný dům. Co pro to od odboru dopravně správních agend Magistrátu města Liberec potřebujeme? Kontakty na autorizované inženýry v oboru dopravních staveb.

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor dopravně správních agend Magistrátu města Liberec – oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoby

Popis byl naposledy aktualizován

 • 3. 4. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...