Potřebuji vyřídit

Realizace povolené stavby nebo změny stavby

1. Základní informace k životní situaci

Pro základní orientaci v požadavcích stavebního zákona pro přípravu a provádění stavby doporučujeme žadatelům nejprve se seznámit s užitečnými informacemi na webu zdejšího stavebního úřadu.

Pro realizaci nové stavby uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) není třeba žádné povolení stavebního úřadu. Ostatní stavby vyžadují nějakou formu předchozího povolení stavby stavebním úřadem. Jedná se o stavby uvedené v § 103 (vyžadují pouze umístění – územní souhlas), v § 104 a všechny ostatní stavby dle § 108 stavebního zákona.

Žádosti o příslušné povolení a jejich obsah jsou dány vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Tato vyhláška definuje i povinné formuláře pro žádosti a oznámení stavebního úřadu.

Pro vyplnění povinných formulářů příslušných žádostí (na konci stránky) je třeba nejprve zajistit vyžadované podklady žádosti (vyjmenované v částech B, C a D formulářů). Pro zajištění podkladů obvykle slouží a následně neopominutelnou součástí žádosti je podle okolností  technická dokumentace stavebního záměru nebo projektová dokumentace. 

Řádně vyplněnou žádost včetně všech příloh je nutné doručit kterýkoliv pracovní den na podatelnu Magistrátu města Liberec nebo v pondělí a ve středu přímo na podatelnu odboru Stavební úřad v 1. patře budovy Nového magistrátu.

Žádosti a oznámení se týkají:

 • Vydání územního rozhodnutí změny stavby před dokončením,
 • Vydání stavebního povolení změny stavby před dokončením,
 • Vydání územního souhlasu (oznámení záměru, územní souhlas, společné oznámení záměru) se změnou stavby úřed dokončením,
 • Oznámení skutečného zahájení realizace stavby
 • Oznámení skutečného provedení fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K podání žádosti na stavební úřad je oprávněn jakýkoliv tuzemský i zahraniční subjekt způsobilý k právním úkonům a to i prostřednictvím zmocněnce.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou zahájení řízení o žádosti je řádné doručení žádosti. Není-li doručená žádost úplná, stavební úřad řízení přeruší a vyzve žadatele k doplnění. Výjimkou je případ, kdy k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení není připojena řádná (projektová) dokumentace zpracovaná oprávněným projektantem. V takovém případě stavební úřad řízení okamžitě zastaví (např. dle § 94l odst. 5 či § 110 odst. 4 stavebního zákona).  

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, oddělení státního stavebního dozoru. V případě podstatných změn staveb, které nelze povolit postupem podle § 118 odst. 6 stavebního zákona (v rámci kontrolní prohlídky stavby s oznámením do stavebního deníku) je třeba se obrátit na oddělení územního řízení a stavebního řádu, a formálně postupovat jako u nové stavby (příslušné povinné formuláře obsahují údaj o změně stavby před dokončením).

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, oddělení státního stavebního dozoru, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova Nového magistrátu) 1. patro, č. dveří 112 (podatelna stavebního úřadu)

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • kdykoliv osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 (podatelna),
 • pouze v  Po a St na podatelně stavebního úřadu
 • elektronicky datovou schránkou: ID 7c6by6u,
 • elektronicky e-podatelnou (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

Doporučená forma doručení: elektronicky na e-mailovou adresu kteréhokoliv pracovníka oddělení státního stavebního dozoru

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

technickou (projektovou) dokumentaci

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí, souhlasů ad. je zpoplatněno podle příslušných položek zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky stanovuje stavební úřad až po zpracování a vyhodnocení žádosti, ze které musí být  určen skutečný počet a účel povolovaných staveb ve smyslu položek 17 a 18 zákona o správních poplatcích.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou dány obecně správním řádem nebo stavebním zákonem (např. stavební povolení má být vydáno do 60 nebo u složitějších staveb do 90 dnů). Do těchto lhůt se však nezapočítávají zákonné překážky, pro které je řízení přerušeno, nejčastěji z důvodů neúplné žádosti a jejích příloh a nutnosti jejich doplnění.

Pro úspěšné řešení změny stavby před dokončením je třeba podat žádost (popřípadě kontaktovat pracovníky oddělení státního stavebního dozoru ) alespoň 3 týdny před navrhovanou kontrolní prohlídkou!

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci jsou subjekty dotčené stavebním záměrem a určení stavebním zákonem. Za správnost ověření a vymezení účastníků u konkrétních povolovaných stavebních záměrů odpovídá v konečném důsledku stavební řad. Obvykle se jedná minimálně o vlastníky přímo sousedících nemovitostí.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě řádné a úplné žádosti včetně příloh nejsou vyžadovány žádné další činnosti, v opačném případě je žadatel stavebním úřadem vyzván k doplnění a upřesnění žádosti. Před vydáním povolení je třeba uhradit příslušný správní poplatek.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem spojeným s rozhodnutím stavebního úřadu je odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Konkrétní opravné prostředky jsou ze zákona vždy uvedeny v každém jednotlivém písemném povolení vydaném stavebním úřadem.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce spojené s řízením stavebního úřadu o žádosti a vydáním povolení stavby nejsou stanoveny. Sankce jsou však stanoveny za porušení oznamovací povinnosti stavebníka před a v průběhu realizace stavby, prováděné na základě vydaného (pravomocného) povolení stavby!

16. Nejčastější dotazy

Potřebuje stavba XY povolení stavebního úřadu?

 • Současná složitost stavebního práva prakticky neumožňuje generalizovat jednoznačné odpovědi na takto formulované dotazy.
 • Pro získání správné odpovědi ke konkrétnímu stavebnímu záměru je třeba ho fakticky co nejpřesněji definovat technicky a v územních souvislostech, u změn staveb doporučujeme osobní návštěvu v informační kanceláři stavebního úřadu a s sebou si přinést projektovou či jinou technickou dokumentaci stávající stavby, kterou chcete upravovat.

17. Další informace

Užitečné informace naleznete zde.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

Chci provést běžné úpravy a opravy stavby

 • Obvykle se jedná o údržbu nebo stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí či úprav nepodmiňujících změnu v užívání stavby, definované v § 103 stavebního zákona, které nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu. Zde je důležité vědět, že přestože takové práce nevyžadují předchozí povolení stavebnímu úřadu, ani povinnost jejich oznámení stavebnímu úřadu (ty vyžadují opravy a údržba podle § 104 stavebního zákona), má při jejich přípravě a provádění stavebník povinnosti podle § 152 stavebního zákona, jejichž neplnění je sankcionovatelné pokutou až 200 000 Kč.

Chci si postavit skleník, bazén, přístřešek na auto, mobilheim.

 • Obvykle se jedná o doplňkové stavby u rodinných domů, které lze označit pojmem drobné stavby, definované v § 79 a 103 stavebního zákona, které mnohdy nevyžadují žádné povolení, ale mnohdy ho vyžadují. Pokud povolení nevyžadují, přesto se na stavebníka vztahují obecné povinnosti podle § 152 stavebního zákona, jejichž neplnění je sankcionovatelné pokutou až 200 000 Kč.

POZOR, pro rozlišení staveb a činností podle jednotlivých ustanovení stavebního zákona (§79, 103,104, …) je třeba mít velmi přesné technické informace a mnohdy skutečně odborné znalosti, pro jejich správné vyhodnocení!

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení státního stavebního dozoru

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 22. 7. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...