Potřebuji vyřídit

Kolaudace, ohlášení dokončení stavby - vodní díla

1.    Základní informace k životní situaci

V případě, že hodlá žadatel započít užívat řádně povolenou stavbu vodního díla, nemůže tak učinit dříve, než bude vodoprávním úřadem posouzena možnost danou stavbu užívat. O toto posouzení musí žadatel vodoprávní úřad požádat. Vhodné je postupovat dle vydaného stavebního povolení, kde se uveden výčet podkladů nezbytných pro to, aby vodoprávní úřad mohl posoudit možnost užívání dané stavby.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nebo zplnomocněný zástupce.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je tedy nutné doručit:

 • vyplněnou žádost,
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněnou žádost,
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez správního poplatku.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka je stanoven termín provedení (závěrečné) kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rozsah je různý dle charakteru případu. Obvykle dotčené orgány státní správy, vlastníci pozemků dotčených stavbou (pokud nejde o stavebníka), správci dotčených vodních toků.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • umožnit oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu,
 • stavebník je povinen umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • další související právní předpisy

13.      Jaké jsou související předpisy

Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vodoprávní úřad může podle stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, nebo se nezúčastní kontrolní prohlídky.

Pokuta může být uložena také za užívání stavby bez kolaudačního souhlasu.

16.      Nejčastější dotazy

Může Vodoprávní úřad uložit pořádkovou pokutu při neomluvené neúčasti na svolané kontrolní prohlídce stavby?

 • Ano. Může uložit pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, 3. patro Nový magistrát, kanc. č. 331, tel: 485 244 899

Popis byl naposledy aktualizován

 • 15. 02. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...