Potřebuji vyřídit

Návrh na změnu územního plánu

1. Základní informace k životní situaci

Návrh na změnu územního plánu se podává zejména v případě, že platný územní plán neumožňuje majiteli pozemku/ů realizovat jeho stavební záměr nebo užívat pozemek podle jeho představ.

Žadatel návrhem na změnu územního plánu předkládá obci svůj návrh, jakým způsobem by měl být jeho pozemek využit. Obec následně prostřednictvím svého zastupitelstva rozhodne, zda umožní návrh na změnu územního plánu zařadit do procesu pořízení změny územního plánu, ve které se prověří, zda je možné na dotčeném pozemku umožnit využití, které žadatel požaduje. Je nutné zdůraznit, že podání návrhu na změnu územního plánu žadateli v žádném případě nezajišťuje, že bude jeho požadavku vyhověno. Podáním návrhu na změnu územního plánu se pouze zahájí proces, ve kterém se bude posuzovat, zda lze návrhu žadatele vyhovět.

Návrh na změnu územního plánu se podává vždy na obci, pro kterou má být změna územního plánu pořizována.

Návrh na změnu územního plánu je možné podávat opakovaně. 

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na změnu územního plánu může podávat občan obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v § 46 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K tomu je určen formulář, který je dostupný na konci článku.

Pokud podaný návrh na změnu územního plánu nebude obsahovat všechny povinné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že žadatel návrh na změnu územního plánu nedoplní a neučiní tak ve stanoveném termínu, bude návrh automaticky zamítnut. Žadatel o tom bude informován.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Pro územní plán města Liberce na Magistrátu města Liberec. V případě územních plánů dalších obcí nacházejících se na území Obce s rozšířenou působností Liberec je nutné řešit vždy na obci, pro kterou se má změna územního plánu pořizovat.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (budova Radnice) 3. patro, kancelář č. 302 nebo č. 308 podle referenta, kterému bylo přiděleno řešené území. Rozdělení území je znázorněno na mapě zde.

Tuto životní situaci je vhodné řešit v okamžiku, kdy územní plán neumožňuje majiteli dotčeného pozemku realizovat jeho stavební záměr.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V žádosti o změnu územního plánu musí žadatel navrhnout finanční částku nebo výši podílu, kterým je ochoten se podílet na nákladech za zpracování změny územního plánu. Zda se ale žadatel nakonec bude na nákladech za zpracování změny územního plánu podílet a v jaké výši,  bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce, které má právo určit výši „poplatku“ či případně od něj žadatele osvobodit. Příslušnou částku žadatel uhradí až po rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce o pořízení změny územního plánu a ve lhůtě, která mu bude stanovena.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dána obecně stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.). Ten požaduje, aby pořizovatel předložil úplný návrh na změnu územního plánu zastupitelstvu příslušné obce bezodkladně. Pokud návrh na změnu územního plánu nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti (nebude úplný), bude žadatel vyzván k jejich doplnění se stanoveným termínem pro doplnění. Pokud žadatel doplnění neprovede ve stanoveném termínu, bude jeho žádost automaticky zamítnuta.

V případě lhůt je nutné rozlišovat, zda zastupitelstvo příslušné obce návrhu na změnu vyhoví či nikoliv. Pokud návrhu nevyhoví, tak tím lze žádost považovat za ukončenou.

Pokud návrhu vyhoví, tak to znamená, že zastupitelstvo příslušné obce umožnilo návrh na změnu územního plánu zařadit do změny územního plánu, ve které se následně prověří, zda lze  návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Lhůta pro vyřízení se pak bude odvíjet od délky pořizování změny územního plánu. Změna územního plánu se pořizuje v rozmezí roku až několika let.  

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní nejsou.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že žádost bude podaná bezchybně, nejsou vyžadovány žádné další činnosti. V opačném případě bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů nebo příloh. Nedoplnění žádosti v termínu stanoveném ve výzvě, automaticky znamená její zamítnutí.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravný prostředek proti rozhodnutí zastupitelstva obce o zamítnutí návrhu na změnu územního plánu neexistuje.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16. Nejčastější dotazy

-

17. Další informace

-

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 18. 1. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) ani jeho související prováděcí vyhlášky nestanovily žádný konkrétní formulář. Je ale možné použít formulář v příloze.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...