Potřebuji vyřídit

Návrh na změnu územního plánu pořizovanou zkráceným postupem

1. Základní informace k životní situaci

Návrh na změnu územního plánu se podává zejména v případě, že platný územní plán neumožňuje majiteli pozemku/ů realizovat jeho stavební záměr nebo užívat pozemek podle jeho představ. Návrh na změnu územního plánu pořizované zkráceným postupem je alternativou k návrhu na pořízení změny územního plánu.

Žadatel musí k návrhu na změnu územního plánu pořizované zkráceným postupem přiložit návrh obsahu změny územního plánu včetně stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a stanoviska příslušného krajského úřadu.

Žadatel návrhem na změnu územního plánu předkládá obci svůj návrh, jakým způsobem by měl být jeho pozemek využit. Obec následně prostřednictvím svého zastupitelstva rozhodne, zda umožní návrh na změnu územního plánu zařadit do procesu pořízení změny územního plánu, ve které se prověří, zda je možné na dotčeném pozemku umožnit využití, které žadatel požaduje. Je nutné zdůraznit, že podání návrhu na změnu územního plánu žadateli v žádném případě nezajišťuje, že bude jeho požadavku vyhověno. Podáním návrhu na změnu územního plánu se pouze zahájí proces, ve kterém se bude posuzovat, zda lze návrhu žadatele vyhovět.

Návrh na změnu územního plánu se podává vždy na obci, pro kterou má být změna územního plánu pořizována.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na změnu územního plánu může podávat občan obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb.,  Stavební zákon, v § 55a odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K tomu je určen formulář, který je dostupný na konci článku.

Žadatel před podáním návrhu na změnu územního plánu zkráceným postupem musí nejprve zpracovat návrh obsahu změny, ve kterém stanoví požadavky, které se mají ve změně územního plánu řešit. K návrhu obsahu změny je nutné přiložit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém příslušný orgán ochrany přírody uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Příslušným orgánem ochrany přírody na území ORP Liberec je vždy Krajský úřad Libereckého kraje a na území chráněné krajinné oblasti  Správa CHKO Jizerské hory nebo Správa CHKO Lužické hory. Stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Libereckého kraje + na území CHKO příslušná správa CHKO) je nutné následně znovu předat Krajskému úřadu Libereckého kraje jako příslušnému úřadu, který vydá stanovisko k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle § 55a písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Pokud podaný návrh na změnu územního plánu nebude obsahovat všechny povinné náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že žadatel návrh na změnu územního plánu nedoplní a neučiní tak ve stanoveném termínu, bude návrh automaticky zamítnut.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Pro územní plán města Liberce na Magistrátu města Liberec. V případě územních plánů dalších obcí nacházejících se na území Obce s rozšířenou působností Liberec je nutné řešit vždy na obci, pro kterou se má změna územního plánu pořizovat.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě změny územního plánu města Liberce na Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (budova Radnice) 3. patro v kancelář č. 308 s referentem, kterému bylo přiděleno území města Liberce. Rozdělení území je znázorněno v mapě zde.

V případě územních plánů dalších obcí nacházejících se na území Obce s rozšířenou působností Liberec je nutné řešit vždy na obci, pro kterou se má změna územního plánu pořizovat. Konzultovat je možné s referentem v kanceláři č. 302 nebo 308, kterému bylo přiděleno území příslušné obce (viz mapka výše). Tuto životní situaci je vhodné řešit v okamžiku, kdy územní plán neumožňuje majiteli dotčeného pozemku realizovat jeho stavební záměr.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V žádosti o změnu územního plánu musí žadatel navrhnout finanční částku nebo výši podílu, kterým je ochoten se podílet na nákladech za zpracování změny územního plánu. Zda se žadatel bude na nákladech za zpracování změny územního plánu podílet a v jaké výši,  bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce, které má právo určit výši „poplatku“ či případně od něj žadatele osvobodit. Příslušnou částku žadatel uhradí až po rozhodnutí zastupitelstva příslušné obce o pořízení změny územního plánu a ve lhůtě, která mu bude stanovena.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dána obecně stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.). Ten požaduje, aby pořizovatel předložil úplný návrh na změnu územního plánu zastupitelstvu příslušné obce bezodkladně. Pokud návrh na změnu územního plánu nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti (nebude úplný), bude žadatel vyzván k jejich doplnění se stanoveným termínem pro doplnění. Pokud žadatel doplnění neprovede ve stanoveném termínu, bude jeho žádost automaticky zamítnuta.

V případě lhůt je nutné rozlišovat, zda zastupitelstvo příslušné obce návrhu na změnu vyhoví či nikoliv. Pokud návrhu nevyhoví, tak tím lze žádost považovat za ukončenou.

Pokud návrhu vyhoví, tak to znamená, že zastupitelstvo příslušné obce umožnilo návrh na změnu územního plánu zařadit do změny územního plánu, ve které se následně prověří, zda lze  návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Lhůta pro vyřízení se pak bude odvíjet od délky pořizování změny územního plánu. Změna územního plánu zkráceným postupem se pořizuje v rozmezí půl roku až několika let.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní nejsou.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že žádost bude podaná bezchybně, nejsou vyžadovány žádné další činnosti. V opačném případě bude žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů nebo příloh. Nedoplnění žádosti v termínu stanoveném ve výzvě, automaticky znamená její zamítnutí.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravný prostředek proti rozhodnutí zastupitelstva obce o zamítnutí návrhu na změnu územního plánu neexistuje.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16. Nejčastější dotazy

-

17. Další informace

-

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 18. 1. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...