Potřebuji vyřídit

Stavební povolení - vodní díla

1.    Základní informace k životní situaci

Vodní díla (např. studny, čistírny odpadních vod, vodovodní řady, kanalizační stoky, rybníky, ...) jsou stavbami a jejich realizace je možná pouze se stavebním povolením příslušného vodoprávního úřadu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nebo zplnomocněný zástupce.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řádné posouzení možnosti povolení stavby vodního díla vodoprávním úřadem je možné pouze po doložení všech nezbytných podkladů, které musí být spolu s žádostí řádným způsobem předloženy. Podklady musejí být předloženy v originálech, vypracované oprávněnými osobami.

Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • vyplněnou příslušnou žádost,
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (seznam dokladů je rovněž přílohou příslušné žádosti)

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:00-17:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněnou žádost,
 • doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se odvíjí od typu vodního díla, o jehož povolení je žádáno, a to v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30–90 dnů ode dne podání žádosti.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků se stanovuje dle § 115 vodního zákona, dále také dle § 94k stavebního zákona.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poskytnutí součinnosti při případném odstraňování vad podané žádosti.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím a s úřadem je možno komunikovat (mimo osobního jednání):

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • další související právní předpisy

13.      Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Účastník řízení má možnost podat odvolání proti vydanému rozhodnutí jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.
 • Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 • Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být ukládány za nedodržení podmínek povolení, či například za provedení stavby bez platného povolení k jejímu provedení, vše v souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na vodní zákon, stavební zákon.

16.      Nejčastější dotazy

Lze za stavbu bez vydaného stavebního povolení dostat pokutu?

 • Ano. Až do výše 500.000 Kč.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

 • Kontaktní místo odboru životního prostředí, 3. patro Nový magistrát, kanc. č. 331, tel: 485 244 899

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 29. 07. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...