Potřebuji vyřídit

Vydání řidičského průkazu

1.    Základní informace k životní situaci

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění na základě úspěšné zkoušky odborné způsobilosti (zkoušky v autoškole) a splnění ostatních zákonných podmínek.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost se podává výhradně osobně (zastoupení není možné). V případě podání žádosti osobou, která nedovršila 18 let věku, je nutný kromě jeho podpisu též podpis jeho zákonného zástupce na žádosti a rodný list žadatele. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz lze vydat držiteli řidičského oprávnění.

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

 • dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
 • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
 • splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
 • není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel a která v období předcházejícího 1 roku nedosáhla počtu 12 bodů v bodovém hodnocení,
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 • nevykonává závazek zdržet se řízení motorových vozidel, ke kterému se zavázala pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
 • jejíž řidičské oprávnění nebylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud uplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.
 • řidičské oprávnění dále nelze udělit osobě, která jej pozbyla a nesplňuje podmínky pro jeho vrácení.

Cizinci, kteří žádají o vydání řidičského průkazu České republiky (udělení řidičského oprávnění), musí mít na území České republiky obvyklé bydliště, kde pobývají nejméně 185 dnů v kalendářním roce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání řidičského průkazu lze podat na věcně příslušném úřadě i mimo místo trvalého pobytu.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí, v průběhu úředních hodin.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
     1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
     2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,                
     3. nájemní smlouva k nemovitosti,    
    4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,    
      5. výpis z živnostenského rejstříku,…
 • řidičský průkaz, pokud je jeho držitelem (v případě rozšíření řidičského oprávnění)
 • rodný list žadatele mladšího 18 let v doprovodu zákonného zástupce
 • doklad o odborné způsobilosti, ne starší 6 měsíců

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky za vydání řidičského průkazu do 20 dnů v případě nového dokladu či výměny se zápisem změny v dokladu jsou 200 Kč.
 • U tzv. „blesků“ s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů zaplatíte 700 Kč. Zrychlenou žádost (vydání do 5 pracovních dnů) nelze podat v případě vydání prvního řidičského průkazu.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nejpozději do 20 kalendářních dnů od podání žádosti
 • Nejpozději do 5 pracovních dnů od podání žádosti

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S převzetím nového řidičského průkazu odevzdat původní řidičský průkaz.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

 • Nelze využít. 

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
 • Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

16.      Nejčastější dotazy

Mohu řídit motorové vozidlo po úspěšném složení závěrečné zkoušky v autoškole, přestože mi ještě řidičský průkaz nebyl vydán a mám podanou žádost o jeho vydání?

 • Nemůžete - okamžikem nabytí řidičského oprávnění je až fyzické převzetí řidičského průkazu

17.       Další informace

Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz.

Řidičský průkaz platí pro řízení motorových vozidel po dobu:

 • 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
 • 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel (vydaný na základě zkoušky odborné způsobilosti), nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Řízení s mentorem

Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let (dále jen "sedmnáctiletý řidič") je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

Na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce lze do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče zapsat maximálně 4 osoby osoby, které splňují následující podmínky: se zápisem souhlasí, řidičské oprávnění pro skupinu B bylo uděleno před více než 10 lety, je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky
a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, že  nemá zadržený řidičský průkaz, nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu za účelem prokázání splnění podmínek musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, který mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení, prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která být zapsána jako mentor. Toto potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.

K podání žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu sedmnáctiletého řidiče je třeba přijít se zákonným zástupcem žadatele, doklady totožnosti, rodným listem žadatele. Mentor není podmínkou pro udělení tohoto oprávnění, ale pro samotné řízení. Pokud se k podání žádosti o udělení řidičského oprávnění dostaví i mentor / mentoři, je podání žádosti o mentorství bez poplatku. V případě pozdějšího podání žádosti o zápis mentora je toto zpoplatněno částkou 100 ,- Kč.

19.      Kontakty 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

 • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

 • 1. 1. 2024

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost se nevyplňuje předem.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...