Potřebuji vyřídit

Osoba či rodina nacházející se v nepříznivé sociální situaci

1.    Základní informace k životní situaci

Na webových stránkách Magistrátu města Liberec je nutné si vyhledat příslušného sociálního pracovníka podle trvalého, případně skutečného pobytu a telefonicky si domluvit schůzku či se osobně dostavit na úřad.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivci nebo rodinám. Jedná se zejména o životní situaci spojenou s/se: 

 • ztrátou či změnou finančního zabezpečení (ztráta zaměstnání, přechod na méně placené místo, nečekané či mimořádné jednorázové výdaje…),
 • ohrožením ze ztráty a ztrátou bydlení (občan žije jako osoba bez přístřeší, hrozí ztráta bydlení pro neplacení nájemného, vysoké náklady na bydlení, nevhodné nebo nevyhovující bydlení…),
 • potřebou pomoci v oblasti péče o druhou osobu (potřeba zprostředkování terénních nebo pobytových sociálních služeb, potřeba pomoci s krytím nákladů na tyto služby),
 • zhoršením zdravotního stavu, který významně a dlouhodobě ovlivní člověka a jeho rodinu,
 • s nedostatkem finančních prostředků na pokrytí základních životních potřeb (zakoupení potravin, zaplacení ubytování, nákup školních pomůcek a úhrada dětského tábora pro nezletilé dítě, nákup ošacení a hygienických potřeb…),
 • s rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který dovršil osmnáctého roku věku.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba nebo rodina nacházející se v nepříznivé sociální situaci osloví telefonicky či osobně sociálního pracovníka. Nabízená pomoc je poskytována v potřebném rozsahu a jen z vlastní vůle osob (princip dobrovolnosti).

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 (budova S-Tower, přízemí a 1. patro). Je třeba oslovit sociálního pracovníka dle místa trvalého nebo skutečného bydliště. Řešení tíživé životní situace je dobré neodkládat a řešit co nejrychleji.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud se jedná o první setkání, je vhodné s sebou mít platný občanský průkaz.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony sociálního pracovníka jsou poskytovány zdarma.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odborníci zvolení dle aktuální potřebnosti (např. úřad práce, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad, registrované sociální služby, poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, neziskové organizace zaměřující se na závislosti, organizace zaměřující se na dluhové poradenství, ošacovací středisko, nábytková banka, azylové domy, Centrum bydlení Liberec, probační a mediační služba, soud, policie ČR, nemocnice a další instituce.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při řešení sociální situace žadatele je nutná spolupráce z jeho strany.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Magistrát města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních činností je možné kontaktovat také prostřednictvím elektronické služby:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • Zákon č. 314/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění,
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
 • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,
 • Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů. 

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

Spolupráce se sociálními pracovníky Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních činností, je dobrovolná, vycházející z vlastní vůle občana.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Sociální pracovníci Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních činností, Vám rádi zdarma poradí a pomohou zejména v těchto oblastech:

 • základní a odborné sociální poradenství (např. dávkový sociální systém, síť sociálních služeb a organizací),
 • pomoc osobám s materiálními problémy (např. osobám bez zaměstnání),
 • pomoc osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • mezilidské vztahy,
 • krizové životní situace,
 • problematika osob se zdravotním postižením,
 • podpora osob pečujících o osoby závislé na péči,
 • podpora osob ohrožených rizikovým způsobem života,
 • podpora obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • podpora osob ohrožených sociálním vyloučením,
 • podpora osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální péče, oddělení sociálních činností

Kontaktní osoba

 • Mgr. Jana Kulhánková, MBA, vedoucí oddělení sociálních činností, tel: 485 244 930,
  e-mail:
  kulhankova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 23.02.2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...