Potřebuji vyřídit

Poskytování informací z evidence obyvatel

1.    Základní informace k životní situaci

Žádost o informace z evidence obyvatel podává občan na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu, na Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a na Magistrátu města Liberec.

Výpisy vyřídíte zpravidla na počkání.

Výpis z informačního systému evidence obyvatel:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech ČR, osobách, které pozbyly státní občanství ČR, a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (souhrnně dále jen „obyvatel“).

Z evidence obyvatel je možné v souladu se zákonem o evidenci obyvatel poskytnout údaje pouze k osobě žadatele. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí.

Údaje o jiných osobách (rodinných příslušnících, spolužácích apod.) takto poskytnout nelze; rovněž nelze vyřizovat žádosti o přeposílání písemností osobám, na něž žadatel ztratil kontakt apod.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel podle adresy objektu:

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena. Občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • obyvatel starší 15 let,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • vlastník nemovitosti,
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

Vlastník nemovitosti předloží platný občanský průkaz (případně cestovní pas), doklad o vlastnictví nemovitosti není třeba předkládat, jelikož ohlašovna si tuto informaci ověří veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

V případě listinné, nebo elektronické žádosti je nutné doručit:

 • listinnou žádost s úředně ověřeným podpisem,
 • prostřednictvím elektronické podatelny je nutné žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem,
 • správní poplatek na bankovní účet SML č. ú.: 4096302/0800 – VS: 9550100 – a do poznámky pro příjemce uvést o jaký úkon se jedná.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Výpis z evidence obyvatel lze žádat na ohlašovně úřadu.

Výpis vlastníku nemovitosti o osobách přihlášených k trvalému pobytu lze žádat na ohlašovně obce v místě příslušné nemovitosti.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu), přepážkové pracoviště č. 17, kontaktní osoba Lenka Kellnerová, tel.: 485 243 730, v úředních hodinách magistrátu.

Kde jinde o výpis z evidence obyvatel žádat:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • krajský úřad
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Vzhledem k nepřesné znalosti výše správního poplatku, nebo k dalším informacím, které může být potřeba upřesnit do žádosti, doporučujeme situaci řešit vždy osobní návštěvou ohlašovny. Žádosti jsou zpravidla vyřizovány na počkání.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti je nutné prokázat totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za výpis z evidence obyvatel se hradí správní poplatek 50 Kč za každou započatou stránku.

Za výpis vlastníku nemovitosti se hradí správní poplatek 30 Kč za první stranu, 10 Kč za každou další stranu.

Správní poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je podle správního řádu 30 dní, ale žádosti jsou vyřizovány zpravidla na počkání nebo zasílány obratem.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za občana mladšího 15 let žádá o výpis zákonný zástupce.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další úkony s podáním žádosti nesouvisí.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění)

13.      Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 296/2004 Sb., Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

Hledáme kamarádku z mládí, abychom jí poslali pozvánku na třídní sraz, můžete nám sdělit adresu nebo dopis přeposlat?

 • Ne, podle zákona nemůžeme sdělovat žádné osobní údaje. Ke zprostředkování kontaktu lze podat žádost na Ministerstvo vnitra (viz níže v dalších informacích). Správní poplatek za zprostředkování kontaktu činí 500 Kč.

Vlastním byt v panelákovém domě a chtěl bych vědět, kdo je v bytě přihlášen. Můžete mi to sdělit?

 • Ne, podle zákona se vede evidence obyvatel na adresu objektu, nejedná se o evidenci konkrétních bytů. Žádost o výpis vlastníka může podat pouze vlastník, v případě panelových domů není možné výpis vydat, neboť by žádost museli podat všichni vlastníci v domě současně.

Hledám svou sestru/bratra a nevím, jestli ještě žije, poskytnete mi tuto informaci?

 • Ano, podle zákona k osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí.

Rád bych věděl, kdo je hlášen v mém domě. Trvalý pobyt mám v Liberci, ale dům je v Jablonci nad Nisou. Můžete mi výpis poskytnout v Liberci?

 • Ne, k poskytnutí výpisu osob hlášených k trvalému pobytu je příslušný úřad podle adresy objektu, nikoli adresy trvalého pobytu vlastníka. Na Magistrátu města Liberec můžeme poskytnout pouze výpisy pro objekty nacházející se ve městě Liberec (POZOR, Městský obvod Vratislavice nad Nisou má svoji ohlašovnu).

17.      Další informace

Ministerstvo vnitra nabízí službu zprostředkování kontaktu. Tato služba slouží především pro hledání osob, se kterými občan ztratil kontakt (přátelé z dětství, adoptování sourozenci, kolegové z bývalých zaměstnání apod.) a chtěl by kontakt s jiným občanem ČR obnovit.

Kdo a jakým způsobem může o zprostředkování kontaktu žádat:

 • občan starší 15 let může požádat na základě písemné žádosti Ministerstvo vnitra ČR, 
 • podpis na této žádosti musí být ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na ohlašovně a prokáže svoji totožnost,
 • v případě, že je žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo dodána prostřednictvím datové schránky.

Ministerstvo vnitra ČR provede šetření, a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. Za službu se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti při podání žádosti (osobně na Ministerstvu vnitra), kolkovou známkou (v případě zprostředkování žádosti – předat kolek ohlašovně), nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra uvedený v žádosti.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

oddělení správních činností – SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 7. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...