Potřebuji vyřídit

Směna městského pozemku

1. Základní informace k životní situaci

 • parcelní číslo pozemku a katastrální území, který je v majetku města
 • požadovaná výměra (nebo její část) pozemku
 • parcelní číslo pozemku a katastrální území, který je ve vlastnictví žadatele
 • požadovaná výměra (nebo její část) pozemku
 • účel, pro který bude směněný pozemek využit

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněná žádost o směnu pozemku, do žádosti nutno uvést čísla pozemků a katastrální území, účel využití pozemku, a telefonické, popř. mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti
 • Snímek katastrální mapy se zákresem pozemků, stačí orientační nákres
 • V případě podnikatelských subjektů výpis z rejstříku podnikatelských subjektů, u spolků ze spolkového rejstříku a stanovy spolku

Požadované dokumenty:

 • Žádost
 • Snímek katastrální mapy

a případně:

 • výpis z podnikatelského nebo spolkového rejstříku
 • stanovy spolku

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro fyzické osoby - Vyplnit žádost o směnu pozemků, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.
 • Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost o směnu pozemků, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením o kterou část pozemku se jedná, přiložit popř. plnou moc k zastupování a podat na podatelně statutárního města Liberce.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta vyřízení závisí na projednávání odborů města a následně schválení v Radě a Zastupitelstvu města Liberec (tato lhůta vyřízení trvá orientačně cca 4 měsíce).

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pracovní skupina pro koordinaci majetkoprávních operací, kde jsou zastoupeny odbory:

 • odbor územního plánování,
 • odbor kancelář architektury města,
 • odbor strategického rozvoje a dotací,
 • odbor správy veřejného majetku,
 • odbor majetkové správy a sportu,
 • odbor ekologie a veřejného prostoru,
 • odbor sociální a bytové politiky,
 • odbor kultury, školství a cestovního ruchu
 • odbor životního prostředí,
 • odbor dopravně správních agend
 • odbor dopravních staveb
 • popř. Městské lesy Liberec (u lesních pozemků)
 • Finanční výbor, Rada města Liberec, Zastupitelstvo města Liberec

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • v případě, že bude schválen záměr směny pozemku, projednat podmínky směny
 • zaplatit náklady spojené se směnou pozemku ve výši 50% (Geometrický plán, znalecký posudek)
 • do podpisu smlouvy musí mít žadatel uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec.
 • po výzvě k podpisu směnné smlouvy doplatit ve stanovené době případný rozdíl v ceně pozemků a určenou výši nákladů, podepsat směnnou smlouvu
 • zaplatit 50% z výše poplatku na návrh na vklad do Katastru nemovitostí, vklad zajišťuje město

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

13. Jaké jsou související předpisy

 • Zásady postupu při prodeji a směně nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec schválené usnesením zastupitelstvem města č. 46/2024 dne 21. 3. 2024

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 27. 3. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...