Potřebuji vyřídit

Umístění předzahrádky, výklad zboží, prodejní stánek na pozemku města

1.    Základní informace k životní situaci

 • povolení stánkového prodeje, výkladu zboží a předzahrádky je nutno požádat v případě, že chcete uskutečňovat prodej na místech k tomu určených (tržní řád) mimo provozovnu.
 • Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:
 • Vyplněná žádost o předzahrádku, výklad zboží či prodejní stánek na pozemku města, do žádosti nutno uvést číslo pozemku a katastrální území, účel využití pozemku, a telefonické, popř. mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti
 • Situační nákres umístění do katastrální mapy, stačí orientační nákres
 • Nákres či foto stánku, předzahrádky a výkladu zboží s uvedenými rozměry dle přílohy žádosti
 • Kopie živnostenského listu (v případě žádosti o předzahrádku musí být uveden předmět podnikání – hostinská činnost), výpis z rejstříku podnikatelských subjektů, u spolků ze spolkového rejstříku a stanovy spolku
 • Závazné stanovisko odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody a památek (platí v případě prodejních stánků a předzahrádek, pokud budou umístěny v prostoru městské památkové zóny po dobu nad 30 kalendářních dnů).

Požadované dokumenty:

 • Žádost (na konci článku)
 • Situační nákres ve snímku katastrální mapy
 • Nákres či foto stánku, předzahrádky či výkladu zboží s rozměry
 • Kopii živnostenského listu
 • výpis z podnikatelského nebo spolkového rejstříku
 • stanovy spolku

a případně:

 • stanovisko odboru životního prostředí

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Vyplnit žádost o umístění předzahrádky, výkladu zboží nebo stánku. Vypsat parcelní číslo, katastrální území, ulici a výměru, na které je umístění požadováno.

Dále přílohou musí být:

 • situační nákres z katastrální mapy -  umístění stánku, předzahrádky a výkladu zboží
 • nákres či foto stánku, předzahrádky nebo výkladu zboží
 • kopie živnostenského listu, výpisu z obch. rejstříku, přiložit
 • závazné stanovisko odboru životního prostředí (platí v případě stánků a předzahrádek, pokud budou umístěny v prostoru městské památkové zóny po dobu nad 30 kalendářních dnů)

Podat na podatelně statutárního města Liberce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, Jablonecká 41 (Liebiegova vila), odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vyřízení prvotní žádosti a jejího posouzení se neplatí žádný poplatek.

V případě, že bude stánek, výklad zboží a předzahrádka umístěna na komunikaci se platí poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle délky záboru:

 • 1.–10. den činí 100 Kč
 • 11. den – max. půl roku činí 500 Kč
 • více jak půl roku  činí 1.000 Kč

Po skončení užívání se vyměřuje místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č.8/2011.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ke každé žádosti se přistupuje individuálně, odvíjí se od konkrétní situace – nutnost získání potřebných písemných stanovisek (dopravní inspektorát, památková péče, PČR atd.). Podléhá schválení v Poradě vedení města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Magistrát města Liberec:

 • Kancelář architektury města,
 • odbor správy veřejného majetku,
 • odbor ekologie a veřejného prostoru,
 • odbor kultury, školství a cestovního ruchu,
 • odbor dopravně správních agend, oddělení silniční a dopravní v případě užívání komunikace
 • Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec.

11.      Jaké formy doručení použít:

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákona č. 128/2000 sb., o obcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství na území města Liberec
 • Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013 – Tržní řád v platném znění
 • Směrnice rady č. 9RM Postup k odsouhlasení umístění prodejních stánků, předzahrádek a výkladů zboží

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle občanského zákoníku, zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 4. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...