Potřebuji vyřídit

Prodej pozemku ve vlastnictví města

1.    Základní informace k životní situaci

 • parcelní číslo pozemku a katastrální území, který je ve vlastnictví statutárního města Liberec
 • výměra pozemku, nebo jeho požadované části
 • důvod odkupu pozemku, účel jeho dalšího využití

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněná žádost o prodej pozemku, do žádosti nutno uvést číslo pozemku a katastrální území, účel využití pozemku, a telefonické, popř. mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti
 • Snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, stačí orientační nákres
 • V případě podnikatelských subjektů výpis z rejstříku podnikatelských subjektů, u spolků ze spolkového rejstříku a stanovy spolku

Další postup:

 • v případě, že bude schválen záměr prodeje pozemku přihlásit se do výběrového řízení
 • zaplatit jistinu ve výši 10% kupní ceny
 • po výzvě k podpisu kupní smlouvy doplatit ve stanovené době kupní cenu a podepsat kupní smlouvu
 • zaplatit poplatek na návrh na vklad do Katastru nemovitostí, vklad zajišťuje město

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – právnická nebo fyzická osoba (osoba starší 18 let), nebo jeho zástupce na základě plné moci

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • vyplnit žádost o odkup pozemku
 • přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná
 • odevzdat na podatelně statutárního města Liberce
 • přihlásit se do vypsaného výběrového řízení
 • zaplatit kupní cenu a podepsat kupní smlouvu

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání žádosti nejsou poplatky stanoveny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají časovému plánu při projednání v orgánech města (radě i zastupitelstvu města).

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pracovní skupina pro koordinaci majetkoprávních operací, kde jsou zastoupeny odbory:

 • odbor územního plánování,
 • odbor kancelář architektury města,
 • odbor strategického rozvoje a dotací,
 • odbor správy veřejného majetku,
 • odbor majetkové správy a sportu,
 • odbor ekologie a veřejného prostoru,
 • odbor sociální a bytové politiky,
 • odbor kultury, školství a cestovního ruchu
 • odbor životního prostředí,
 • odbor dopravně správních agend
 • odbor dopravních staveb
 • popř. Městské lesy Liberec (u lesních pozemků)
 • Finanční výbor, Rada města Liberec, Zastupitelstvo města Liberec

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • v případě, že bude schválen záměr prodeje pozemku přihlásit se do výběrového řízení
 • zaplatit jistinu ve výši 10 % kupní ceny
 • Do podpisu smlouvy musí mít žadatel uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec.
 • po výzvě k podpisu kupní smlouvy doplatit ve stanovené době kupní cenu a podepsat kupní smlouvu
 • zaplatit poplatek na návrh na vklad do Katastru nemovitostí, vklad zajišťuje město

11.      Jaké formy doručení použít:

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Cenový předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec schválený usnesením zastupitelstva města č. 47/2024 dne 21. 3. 2024
 • Zásady postupu při prodeji a směně nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec schválené usnesením zastupitelstvem města č. 46/2024 dne 21. 3. 2024

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16.      Nejčastější dotazy

Jaká bude cena pozemku?

Cena pozemku je stanovována na základě znaleckého posudku, kde bude stanovena cena v místě a čase obvyklá (tržní).

Cena pozemků s výměrou do 50 m2 bude stanovena dle platného cenového předpisu schváleného Zastupitelstvem města Liberec.

17.      Další informace

Prodej nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec se řídí stejnými zásadami jako prodej pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 27. 3. 2024

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...